REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD DOMENĄ

www.naszlak.pl

Przedmiotowy regulamin stanowi element polityki bezpieczeństwa wdrożonej w  przedsiębiorstwie i w swym zakresie odpowiada wszelkim innym dokumentom  odnoszącym się do procesów przetwarzania danych i zakresu ich ochrony.  

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne w zakresie zapisów niniejszego regulaminu  rozstrzygane są na korzyść zapewnienia najszerszego poziomu ochrony danych  osobowych i procesów ich przetwarzania oraz realizacji praw osób, których one dotyczą.  

Regulamin spełnia wszelkie postanowienia wynikające z: 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w  szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze  strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania  tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji,  dobrowolności podawania tych danych; 

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej  obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący  przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników  końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi  końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich  wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości niewyrażenia zgody ze skutkiem w  postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości  dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego  oprogramowaniu; 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  nakładającej obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze  świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określającej zasady wyłączenia  odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy  obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia  podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o  profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach  dokonywania takiego przetwarzania. 

Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, znowelizowanej dnia 1  stycznia 2021 roku w zakresie rozszerzenia ochrony na rzecz podmiotów będących  przedsiębiorcami. 

§1 

[Postanowienia wstępne] 

1. Sklep internetowy działający pod domeną www.naszlak.pl jest prowadzony przez Jarosława Gorgosza, działającego pod firmą Sprzedaż Internetowa "Zakupy z Klasą" Jarosław Gorgosz z siedzibą w Jaśle  38-200, przy ul. Kościuszki 44, z przypisanym NIP: 6853153944.

2. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest za pomocą: 

a) poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@naszlak.pl

b) drogi listownej – na adres siedziby przedsiębiorstwa podany w punkcie 1  niniejszego paragrafu; 

c) drogi telefonicznej – pod numerem telefonu: 785-848-111 lub 531-588-320. 

§2 

[Definicje] 

1. Sklep  internetowy, działający pod domeną internetową – www.naszlak.pl prowadzony  przez sprzedawcę działającego w ramach Sprzedaż Internetowa "Zakupy z Klasą" Jarosław Gorgosz, w którym składane są zamówienia.

2. Dzień roboczy – jeden dzień; od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo  wolnych od pracy.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą  prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, dokonująca w ramach  serwisu czynności polegającej na złożeniu zamówienia na produkt/produkty znajdujące  się w ofercie sklepu internetowego. 

4. Konsument oznacza: 

a) osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową w myśl postanowień  art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.0.1740); 

b) przedsiębiorcę zawierającego umowę, która nie należy do przedmiotu jego  działalności gospodarczej i nie posiada charakteru ani przymiotu zawodowego. Tym  samym przedsiębiorcy zawierającemu umowę w sposób opisany w zdaniu  pierwszym przysługuje ta sama ochrona co osobie fizycznej określonej w  podpunkcie a) polegająca na ochronie w zakresie bezskuteczności i zakazu  stosowania klauzul abuzywnych, dotyczy go odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu  rękojmi za wady wobec kupującego, przysługują mu prawa opisane w rozdziale IV  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności prawo  do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14  dni od dnia otrzymania rzeczy. 

5. Konto klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną, w ramach której klient ma  dostęp do historii swoich zamówień, dostęp do swoich danych osobowych oraz  możliwość ich każdorazowej zmiany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1  niniejszego regulaminu. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin. 

7. Oferta sklepu internetowego – wszelkie produkty oferowane w ramach prowadzonej  działalności dostępne w sklepie internetowym. 

8. Rejestracja – czynność polegająca na wprowadzeniu przez klienta swoich danych  osobowych, żądanych w serwisie do utworzenia indywidualnego konta klienta,  dokonana w sposób określony w regulaminie. 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych  w niniejszym regulaminie, polegająca na złożeniu zamówienia online za pośrednictwem  dedykowanej platformy na stronie internetowej serwisu. 

10. Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę,  polegająca na dostarczaniu zainteresowanym newslettera na podane przez  zainteresowanych adresy e-mail.

11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego w serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży  produktów określonych w niniejszym regulaminie stanowiących ofertę sklepu  internetowego – ze sprzedawcą wyrażone w formie elektronicznej. 

12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu. 

13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy  sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.  

14. Przepisy o ochronie danych – wskazane w preambule akty prawne. 

§3 

[Postanowienia ogólne] 

1. Firma Sprzedaż Internetowa "Zakupy z Klasą" Jarosław Gorgosz za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzi sprzedaż oferowanych produktów.

2. Zasięg działania sklepu internetowego obejmuje wyłącznie terytorium Polski. W  szczególnych przypadkach, podczas planowanego dokonania zakupu, w ramach  którego produkt dostarczony będzie miał być poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  konieczne jest podjęcie kontaktu telefonicznego z serwisem bądź skierowanie zapytania  drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazany w §1 pkt. 2.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego w ramach serwisu, w tym przeglądania oferty  sklepu, potrzebne jest urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby korzystanie ze sklepu internetowego było  możliwe na wszystkich najczęściej użytkowanych przeglądarkach internetowych,  niezależnie od rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz rodzaju połączenia  internetowego. 

4. Sprzedający zastrzega, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies w  przeglądarce może powodować utrudnienie korzystania ze sklepu internetowego w  ramach serwisu. 

5. Złożenie zamówienia przez klienta oraz świadczenie usługi drogą elektroniczną  wymaga od klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w  rozumieniu postanowień Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie klientów do  składania zamówień, które stanowią złożenie oferty kupna określonego  produktu/produktów na warunkach podanych w opisie produktu/produktów. 

§4 

[Zakładanie konta i logowanie] 

1. Sprzedaż Internetowa "Zakupy z Klasą" Jarosław Gorgosz świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia klientom założenia i  korzystania z konta klienta na stronie internetowej pod adresem www.naszlak.pl 

2. Rejestracja konta klienta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w serwisie.

3. Klient decydujący się na utworzenie konta klienta jest zobowiązany do dokonania  czynności rejestracji. 

4. Rejestracja prowadząca do utworzenia konta klienta jest bezpłatna i nie stanowi  warunku dokonania zakupów w ramach serwisu. 

5. Dokonania rejestracji prowadzące do utworzenia konta klienta wymaga wypełnienia  formularza rejestracyjnego, w którym klient podaje wymagane dane oraz kolejno  przesłanie go za pomocą odpowiedniej funkcji drogą elektroniczną. 

6. W trakcie rejestracji klient podaje dane uwierzytelniające – adres e-mail oraz utworzone  przez siebie hasło dostępu. 

7. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego klient ma możliwość zapisania się do  newslettera. Wyrażenie zgody bądź jej odmowa nie mają wpływu na dokonanie  rejestracji. 

8. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zakończenie rejestracji zostanie  potwierdzone wysłaniem wiadomości e-mail o utworzeniu konta w ramach serwisu na  adres poczty elektronicznej podany przez klienta. 

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi  założenia i korzystania z Konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez  Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji oraz utworzenia Konta Klienta. Usługa ta  świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta w przypadku, w którym  ten naruszał będzie zasady korzystania z niego, oraz jego działania naruszały będą  postanowienia niniejszego regulaminu.

11. Działaniami naruszającymi postanowienia niniejszego regulaminu określonymi w  punkcie 10 są w szczególności: 

a) podanie celem dokonania rejestracji danych osób trzecich, które to działania  naruszały będą ich dobra osobiste; 

b) utworzenie konta wyłącznie celem godzenia w dobre imię oraz renomę sklepu;

c) wszelkie działania uznane za naruszające katalog dóbr osobistych przedsiębiorstwa  ustanowiony art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz naruszające renomę przedsiębiorstwa  jako niematerialne dobro osobiste firmy stanowiące jej przymiot w myśl wyroku  Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2017 roku I ACa 380/16, 

§5 

[Zamówienia] 

1. Klient ma możliwość składania zamówień drogą elektroniczną w sklepie internetowym  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest do zapoznania się i  zaakceptowania postanowień regulaminu. Fakt ten klient będzie potwierdzał przy  składaniu zamówienia.  

3. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia klienta o  zapoznaniu się i akceptacji regulaminu. 

4. Za pomocą funkcji dostępnych w sklepie internetowym kompletuje się listę produktów  do zamówienia przy pomocy funkcji koszyka, a następnie wypełnia się informacje  dotyczące danych adresowych (lub loguje się do konta klienta, aby dane te zostały  uzupełnione na podstawie podanych w koncie klienta), wybiera preferowaną metodę  wysyłki oraz sposób płatności. 

5. Po wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia zostanie klientowi wyświetlona  informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktów oraz  koszty ich dostarczenia.  

6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest klientowi podawana każdorazowo  przy wypełnianiu formularza zamówienia.  

7. Złożenie zamówienia następuje w chwili poprawnego wypełnienia formularza  zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia za pomocą polecenia „kupuję i płacę”  dostępnego w formularzu zamówienia. 

8. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie sprzedawcy oferty zawarcia  umowy sprzedaży produktów, będących przedmiotem zamówienia. 

9. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on potwierdzenie otrzymania  zamówienia od sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem klienta, o ile klient  zalogował się do swojego konta klienta przed złożeniem zamówienia i była aktywna  sesja konta klienta.  

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia  zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu internetowego. Informację o przyjęciu  zamówienia do realizacji otrzymuje klient za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem klienta, o ile  konto klienta zostało wykorzystanie do złożenia zamówienia.  

11. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedający potwierdza warunki umowy, przesyłając je  na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta  podany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem, o ile konto klienta zostało  użyte do złożenia zamówienia lub pisemnie na wskazany przez klienta adres w  formularzu zamówienia lub podany w koncie klienta. Wraz z potwierdzeniem  warunków umowy sprzedaży klient otrzyma również pouczenie o prawie odstąpienia  od umowy oraz wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

12. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. 

§6 

[Ceny] 

1. Ceny produktów podane w ramach serwisu są cenami w złotych polskich i są cenami  brutto (zawierającymi podatek VAT wraz z wyróżnieniem jego stawki).

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia w chwili złożenia  zamówienia w ramach sklepu internetowego.  

3. Ceny produktów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny produktów nie ma  wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany.

§7 

[Płatności] 

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu  wsparcia płatności Przelewy24, imoje, przekierowań do płatności elektronicznych konta użytkownika oraz za pobraniem.

2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za zamówienie w przeciągu 7 dni od dnia  złożenia zamówienia za pomocą metody płatności, którą udostępnia sprzedający, chyba  że metodą płatności jest pobranie. 

§8 

[Dostawa] 

1. Koszt dostawy ponosi klient, chyba że w formularzu zamówienia podana została inna  informacja. 

2. Dostawa zamówionych produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.  Czyni się tożsamo zastrzeżenie określone w §3 pkt. 2. 

3. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST bądź Poczty Polskiej (POCZTEX). 

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania  przez sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności bądź w przypadku  płatności za pobraniem od momentu złożenia zamówienia. Czas ten może ulec wydłużeniu w okresie świątecznym.

5. Koszty dostawy wynoszą: 

a) 19,99 PLN dla kuriera POCZTEX w przypadku płatności przy odbiorze; b) 15,99 PLN dla kuriera POCZTEX w przypadku płatności przelewem; c) 16,99 PLN dla kuriera INPOST w przypadku płatności przelewem;

6. W razie nie odebrania przesyłki płatne przy odbiorze, kupujący jest zobligowany pokryć koszty wysyłki poniesione przez sprzedającego w kwocie 30 zł. W razie nie wywiązaniu się z umowy kupna/sprzedaży kupujący płaci karę grzywny w wysokości 100 zł .

§9 

[Prawo odstąpienia od umowy – prawo namysłu] 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020. 0. 287)  – konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,  może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia  kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument  objął towar w posiadanie, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana  przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.  

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupu w ramach  serwisu sklepu internetowego wstępują w prawa konsumentów określonych w punkcie  1 niniejszego paragrafu w przypadku, w którym dokonany zakup nie ma charakteru  zawodowego. 

4. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia w tym zakresie wobec  sprzedającego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, które wysłane musi być na  adres poczty elektronicznej - kontakt@naszlak.pl

5. Zachowanie terminu do odstąpienia od umowy spełnione jest poprzez wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem jego terminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli  konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez  sprzedającego, oferta przestaje wiązać. 

7. Zwrot środków przez sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsumentowi zostaną  zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany  przez sprzedawcę).  

8. W przypadku, gdy konsument zwraca część zamówionych produktów, koszt dostawy  produktów jest zwracany w takiej kwocie, w jakiej zwracane Produkty wpłynęły na  zwiększenie kosztu wysyłki poniesionego przez konsumenta. 

9. Zwrot zostanie dokonany przez sprzedawcę tymi samymi sposobami płatności, którymi  zostały dokonane płatności w pierwotnej transakcji lub w inny sposób uzgodniony  między sprzedawcą a konsumentem. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych  z zwrotem środków.  

10. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  produktów lub otrzymania od konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego,  które wydarzenie nastąpi wcześniej. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić produkty  sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym  konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli konsument  odeśle lub przekaże produkty przed upływem terminu 14 dni na adres sprzedającego. 

12. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu/produktów ponosi konsument.

13. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał  klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy  lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do  dodatkowych usług lub rzeczy. 

14. Postanowienia zawarte w punktach 1-13 stanowiące o prawach i obowiązkach  konsumenta znajdują zastosowanie do przedsiębiorcy prowadzącego działalność  gospodarczą dokonującego zakupu w ramach serwisu po spełnieniu warunku aby  umowa, którą zawiera ze sprzedawcą nie miała charakteru zawodowego. Spełnienie  tego warunku stanowi o wstąpieniu przedsiębiorcy w prawa konsumenta określone  ustawą o prawach konsumenta oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w  szczególności niniejszego paragrafu.  

15. Zgodnie z postanowieniami punktu 14 niniejszego paragrafu weryfikacja instytucji  „zawodowego charakteru dokonywanych czynności” weryfikowana będzie w oparciu o  informacje udostępnione w CEIDG, w szczególności biorąc pod uwagę kody PKD  określające rodzaje działalności gospodarczej.  

16. W przypadku gdy przedsiębiorca dokonujący zakupu poza ramami zawodowego  charakteru dokonywania czynności będzie chciał odstąpić od umowy, czy też  skorzystać z rękojmi w pełnym zakresie jak konsument analizy charakteru zawartej  umowy dokonać będzie musiał sprzedający. 

17. Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 8 sierpnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu  ograniczenia obciążeń regulacyjnych, znowelizowane przepisy o ochronie konsumenckiej nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 czerwca  2020 roku. 

§10 

[Reklamacja i gwarancja] 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi produktów będących  przedmiotem umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych. 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi wynikające z kodeksu cywilnego.  Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi z zastrzeżeniem postanowień §9 odnoszących się do praw przedsiębiorcy dokonującego  zakupu bez zawodowego charakteru dokonanej czynności. 

3. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa bądź też  złożyć ją za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu internetowego. 

4. Przedsiębiorca dokonujący zakupu bez zawodowego charakteru dokonanej czynności  może złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa bądź też złożyć ją  za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu internetowego. 

5. Sprzedawca zaleca, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności  (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta  w związku z wystąpieniem wady towaru.  

6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa  się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione. 

7. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji może wymagać dostarczenia produktu  do sprzedawcy. W takiej sytuacji klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o  dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres sprzedawcy lub inny, wskazany  przez sprzedawcę.  

8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie  zawarta w opisie produktu. 

§11 

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - ADR]

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR – unijnej platformy do  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępną pod  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

3. Korzystanie ze wskazanych niniejszym paragrafem możliwości jest dobrowolne i  zależne wyłącznie od woli stron sporu. 

4. Sprzedający wskazuje również możliwość dokonania negocjacji prawniczych w ramach  wyznaczonego wspólnie przez obie strony sporu prawnika, który negocjacje te  przeprowadzi celem uniknięcia występowania przez strony na drogę postępowania  sądowego, a co za tym idzie generowanie kosztów tego postepowania rozstrzyganego  przez Sąd, czyniąc zastrzeżenie poniesienia wzajemnych kosztów opłaty prawnika  prowadzącego negocjacje przez strony ewentualnego sporu. 

5. Ustalenie zakresu oddania sprawy pod negocjacje prawnicze następowało będzie za  zgodnym postanowieniem stron wyrażonym na piśmie. 

§12 

[Newsletter] 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, której to brak udzielenia nie  ma wpływu na dokonywanie zakupów w ramach serwisu. 

2. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów i usług sprzedawcy oraz aktualnych  promocjach oraz inne informacje dotyczące sprzedawcy oraz oferowanych przez niego  produktów i usług.  

§13 

[Świadczenie usług drogą elektroniczną] 

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, które są dostępne dla klientów  nieodpłatnie. Usługi dostępne w ramach serwisu sklepu internetowego to:

a). konto klienta;

b). usługa newsletter.

2. Usługa konto klienta jest dostępna po dokonaniu rejestracji przez klienta. Po dokonaniu  rejestracji klient otrzymuje dostęp do panelu, w którym przedstawiane są mu informacje  dotyczące złożonych zamówień, historia zamówień oraz ma możliwość podglądu i  zmiany danych wysyłkowych i osobowych.  

3. Usługa newsletter opisana została w §12 regulaminu. 

4. W każdej chwili klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi  konta klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

5. Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów  w ramach sklepu internetowego stanowi informację handlową w myśl przepisów  ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi bez jednoczesnej  obecności stron, na odległość poprzez przekaz danych teleinformatycznych.

7. Sprzedawca świadczący usługi drogą elektroniczną zobowiązany jest do udostępniania  informacji na rzecz klienta w przedmiocie: 

a) szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą  elektroniczną; 

b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,  wprowadzanych przez sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym  posługuje się konsument. 

§14 

[Ochrona Danych Osobowych] 

1. W ramach zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych każdego miesiąca  dokonywany jest Rejestr Czynności Przetwarzania oraz raz na kwartał Rejestr Kategorii  Czynności Przetwarzania, które to dokumenty administrowane i przetwarzane są przez  administratora danych osobowych (ADO).

2. Za przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu zgodnie z postanowieniami  RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszego regulaminu  wdrożonych w strukturze przedsiębiorstwa odpowiedzialność ponosi Administrator  Danych Osobowych.

3. Administrator Danych Osobowych przestrzega w ramach przedsiębiorstwa i  prowadzonego w jego ramach serwisu internetowego znajdującego się pod domeną  www.naszlak.pl za monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz  odpowiadających temu rozporządzeniu przepisów zawartych w ustawach krajowych. 

4. Każda osoba działająca w ramach administracji systemu informatycznego serwisu  zobowiązana jest do przestrzegania postanowień RODO oraz przepisów zawartych w  ustawach krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz uzyskała od  Administratora Danych Osobowych certyfikat bezpieczeństwa przetwarzania danych  osobowych wydany w ramach przedsiębiorstwa i organizacji zabezpieczania danych  osobowych w tym przedsiębiorstwie.

5. Przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu odbywa się zgodnie z zasadami  przetwarzania danych osobowych zawartymi w art. 5 RODO, co oznacza, że dane  osobowe przetwarza się:

a) zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności  przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 i 9 RODO (zasada legalności); b) w sposób rzetelny, przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób,  których dane dotyczą (zasada rzetelności); 

c) w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości); d) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia  celu); 

e) w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są  przetwarzane (zasada minimalizacji danych); 

f) przy uwzględnieniu ich prawidłowości oraz ewentualnego uaktualniania (zasada  prawidłowości); 

g) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane  (zasada ograniczenia przechowywania); 

h) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (zasada integralności i  poufności). 

6. Realizacja wykonania usług w ramach serwisu, która związana będzie z przekazaniem  przetwarzania danych poza strukturami ADO odbywała się będzie zawsze tylko i  wyłącznie w ramach umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

7. Udostępnienie danych osobowych użytkowników serwisu może nastąpić tylko i  wyłącznie na podstawie spełnienia co najmniej jednej przesłanki wynikającej z art. 6 i  9 RODO.

8. Współadministrowanie danymi osobowymi możliwe jest tylko i wyłącznie na  podstawie spełnienia przesłanek określnych w art. 26 RODO.

9. ADO co rok przeprowadza audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z  przepisami o ochronie danych osobowych oraz procedurami wdrożonymi w strukturze  przedsiębiorstwa.

10. Uwzględnia się w ramach serwisu procedury pozwalające jego użytkownikom  wykonywanie praw przysługujących im na mocy przepisów RODO, w tym w  szczególności:

a) prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO); 

b) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO); c) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO); 

d) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO); 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); 

f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

g) prawo sprzeciwu (art. 21 RODO); 

h) prawo do niepodlegania decyzjom polegającym na zautomatyzowanym  przetwarzaniu (art. 22 RODO). 

§15 

[Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorstwa, zniesławienie a podejmowanie ochrony  prawnej] 

1. Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorstwa zawartych w nieenumeratywnym  katalogu określonym w art. 23 Kodeksu Cywilnego, ustanowionych praktyką polskich  sądów oraz określonych w pozostałych przepisach powszechnie obowiązującego w  Polsce prawa, takich jak przede wszystkim dobre imię firmy i jej renoma podlegają  ochronie prawnej i ich naruszenie przez użytkowników serwisu skutkowało będzie  każdorazowym wniesieniem powództwa do sądu cywilnego w zakresie dochodzenia  ochrony tych dóbr bez wcześniejszego uprzedniego wzywania do zaprzestania tych  naruszeń.

2. Przestępstwo zniesławienia przedsiębiorcy w ramach serwisu jak i w przestrzeni  internetowej polegające na pomówieniu go o takie postępowanie lub właściwości, które  w powszechnym odbiorze mogą pokrzywdzonego poniżyć bądź pozbawić go  niezbędnej renomy ścigane będzie każdorazowo poprzez złożenie zawiadomienia do  prokuratury oraz złożenie powództwa prywatnoskargowego do sądu karnego bez  uprzedniego wcześniejszego wzywania do zaprzestania tych naruszeń. 

3. Przedmiotem ochrony zagrożonej działaniami opisanymi w pkt. 2 i 3 niniejszego  paragrafu będzie przede wszystkim renom serwisu jak i przedsiębiorstwa, w ramach  którego serwis funkcjonuje, które to pojęcie odnosi się do szeregu działań  przedsiębiorstwa i serwisu składających się na budowanie ich marki.  

§16 

[Postanowienia końcowe] 

1. Umowy zawierane w ramach serwisu zawierane są w języku polskim.

2. Czyni się zapis na sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu w rozstrzyganiu  wszelkich ewentualnych sporów sądowych. 

3. W sprawach nie znajdujących uregulowania w przedmiotowym dokumencie  zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, z  wprowadzonymi w jej ramach zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2021 roku  oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Zastrzega się prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, które to zmiany  muszą zostać każdorazowo opublikowane na stronach serwisu na 7 dni przed ich  wejściem w życie. Klient posiada możliwość niezaakceptowania nowej treści  regulaminu.